Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Δημόσια διαβούλευση για τις προτάσεις της Ομάδας Εργασίας χάραξης στρατηγικής για το βιβλίοΔημόσια διαβούλευση για τις προτάσεις της Ομάδας Εργασίας χάραξης στρατηγικής για το βιβλίο
στη νέα ιστοσελίδα του Υπουργείου, new.culture.gr:

--> Τίθενται από σήμερα, 10 Μαΐου 2017, σε δημόσια διαβούλευση οι προτάσεις της Ομάδας Εργασίας για την επεξεργασία θεματικών στο πλαίσιο της χάραξης στρατηγικής για το βιβλίο, η οποία δημιουργήθηκε με την Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με αρ. πρωτ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/185426/18733/16853/13465/7-7-2016 (ΑΔΑ: ΩΞΡΚ4653Π4-ΓΟΩ), όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με αρ. πρωτ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/354239/34979/31701/25106/27-10-2016 (ΑΔΑ: Ω6Θ44653Π4-4ΓΓ). 
Προσκαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους, πολίτες, δημιουργούς και επαγγελματίες και ιδιαίτερα όσους έχουν σχέση με τον χώρο του βιβλίου να συμβάλουν με την εμπειρία και τις γνώσεις τους στον δημόσιο διάλογο για τις προτάσεις αυτές, οι οποίες θα επιτρέψουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού να ασκήσει με αποτελεσματικότητα και συνέπεια τον θεσμικό του ρόλο στον χώρο του βιβλίου, ο οποίος έχει πληγεί εξαιτίας των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, από τη μία πλευρά, και των αποφάσεων προηγούμενων κυβερνήσεων για την κατάργηση του εθνικού φορέα για την άσκηση της πολιτικής βιβλίου, από την άλλη. 

-->
Η πλατφόρμα της διαβούλευσης θα είναι ανοικτή στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (www.yppo.gr) για οκτώ εβδομάδες. Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν τις απόψεις τους, μπορούν να υποβάλουν σχόλια.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 9 Ιουλίου 2017, ημέρα Κυριακή. 
Τα κείμενα που τίθενται σε διαβούλευση είναι τα εξής: 
1.     Θεσμικό όργανο με αρμοδιότητα για την πολιτική βιβλίου
2.     Επαναφορά του νόμου για την Ενιαία Τιμή Βιβλίου
3.     Προώθηση του ελληνικού βιβλίου στο εξωτερικό
4.     Υποστήριξη των μικρών, ανεξάρτητων βιβλιοπωλείων
5.      Αναμόρφωση των κρατικών βραβείων λογοτεχνίας 
Επίσης, σε διαβούλευση θα τεθούν προσεχώς τα εξής κείμενα:

6.      Κοινωνική διάδοση της ανάγνωσης
7.      Υποστήριξη των δημιουργών
8.      Ειδικά θέματα λειτουργίας της αγοράς βιβλίου
9.      Ψηφιακή διάσταση της πολιτικής βιβλίου
10.   Κλαδικές εκθέσεις βιβλίου
11.   Έρευνες και βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων
12.   Βιβλιοθήκες και δικαιώματα δημόσιου δανεισμού​

Δεν υπάρχουν σχόλια: