Σάββατο, 5 Απριλίου 2008

Ν. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ - Δ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ (1)Η φίλη Ε.Β. μας έστειλε σε 2 φωτοαντίγραφα έγγραφο των φυλακών ΑΒΕΡΩΦ που ( όπως ισχυρίζεται ) έλαβε διά χειρός Δ. Παπασπύρου γύρω στο 1980 σε μια προσπάθειά αυτού να αποδείξει ότι κατέβαλλε προσπάθειες ώστε να μη γίνει η εκτέλεση.
Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι πάνω από τον αριθμό φακέλου πρέπει να έχουν σβηστεί στοιχεία, ότι δεν υπάρχουν σφραγίδες παρά μόνο υπογραφές κι ότι τα γράμματα είναι εξαιρετικά δυσανάγνωστα για επίσημο έγγραφο.
Αν με όλα όσα προαναφέραμε παρουσιάζει ενδιαφέρον το έγγραφο θα μας το πουν οι περισσότερο ειδικοί.

Προς το παρόν αποκρυπτογραφήσαμε την πρόταση του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης και σας την παρουσιάζουμε. Δεκτές και οι όποιες διορθώσεις από όσους έχετε το κουράγιο να επεξεργαστείτε τα φωτοαντίγραφα που παραθέτουμε (σε καλή ανάλυση).

Πρότασις Υπουργού Δικαιοσύνης
Προτείνω όπως μετριασθή η ποινή του θανάτου εις ισόβιον κάθειρξιν λαμβανομένου υπ’ όψιν, ότι αι υπ’ αυτού τελεσθείσαι πράξεις ανάγονται κατά την καταδικαστικήν απόφασιν εις χρόνον πολύ προγενέστερον ( Σεπτέμβριος; 1950 και πρότερον), της υπό του Προέδρου της Κυβερνήσεως διακηρυχθείσης κατά τον σχηματισμόν της παρούσης Κυβερνήσεως αρχής ότι τα προ ταύτης τελεσθέντα αδικήματα θα τύχουν επιεικούς κρίσεως και θα αποφευχθούν αι θανατικαί καταδίκαι.
29-3-1952


Δηλαδή μια μέρα ή λίγες ώρες πριν την εκτέλεση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: